תקנון הר הכסף

תקנון אתר האינטרנט https://silver-mountain.co.il

הנכם נמצאים באתר האינטרנט https://silver-mountain.co.il  (להלן: "האתר" ו/או "אתר האינטרנט") המופעל ע"י חברת פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ ח.פ. 515781797 (להלן: "החברה").

המשתמש באתר אינטרנט זה (להלן: "המשתמש") מודע ומסכים לכך כי תקנון זה על כל הוראותיו ותנאיו וכן תקנונים אחרים המפורסמים ו/או יתפרסמו באתר מעת לעת, מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה והמשתמש מסכים לתנאי והוראות התקנון, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.

תנאי והוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל מחלוקת בין המשתמש לבין החברה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 1. הוראות כלליות
  • החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • אם המשתמש המשיך להשתמש באתר לאחר שנערכו שינויים בתקנון – ייחשב הוא כמי שמסכים לשינויים בתקנון, ככל שיהיו.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית בכל עת להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר, באופן מלא ו/או חלקי, למשך זמן קצוב ו/או קבוע, וזאת מבלי שתהא למשתמש כל טענה, זכות, ו/או תביעה בקשר לכך.
  • נקיטת לשון זכר בתקנון זה נעשית לשם נוחות בלבד, והלשון תקפה גם לגבי נקבה ולהיפך. כמו כן, האמור בלשון יחיד תקף גם לרבים ולהיפך. ההתייחסות לאדם תקפה כלפי תאגיד.
  • כותרות הפרקים בתקנון מובאות לשם התמצאות המשתמש בלבד, ואין בהם כדי לשמש בפרשנות התקנון.
 1. שימוש באתר
  • כניסת המשתמש לאתר והשימוש בו, מהווים הסכמתו לאמור בתקנון זה.
  • על המשתמש למלא את פרטיו האישיים הנדרשים באתר, וכן לחתום על טופס יפוי כח המאפשר לחברה לקבל מידע אודותיו מחברות הביטוח השונות, לרבות העתק מהפוליסות. חתימת על יפוי הכח מהווה אישור מטעם המשתמש לפנות לחברות הביטוח בשמו, וכן מהווה אישור כי המשתמש קרא את התקנון, הבין אותו והסכים לאמור בו.
  • בחתימת המשתמש על יפוי הכח הוא מסכים ומייפה את כוחה של החברה פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ וסוכניה ו/או רימונים סוכנות לביטוח בע"מ ו/או רימונים צפון סוכנות לביטוח בע"מ ו/או כל סוכן משנה איתם יש לחברה הסכמי שיתוף פעולה לשיווק מוצרי ביטוח, מוצרים ושירותים פיננסיים ופנסיוניים לקבל בשמו מידע אודות פוליסות הביטוח השונות, לרבות ביטוח ראשי ו/או ביטוחים נוספים ו/או כתבי שירות על שם המשתמש ועל שם בני משפחתו לגביהם הוא ביקש מידע, בכל חברות הביטוח בישראל בהם הוא או בני משפחתו רשומים כמבוטחים ראשיים או מבוטחי משנה.
  • באחריות המשתמש לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירותים והמידע מהחברה. המשתמש מצהיר בזאת כי המידע שנמסר על ידו, לרבות מידע שנמסר על ידו אודות בני משפחתו הוא מידע מלא, נכון ומדויק, והוא נמסר מרצונו החופשי ללא שום כפיה או שידול, ובעשותו כן הוא מסכים כי החברה יכולה לעשות שימוש במידע בהתאם לתנאי השימוש ובכפוף לכל דין.
 1. מניעת שימוש באתר
  • המשתמש מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, חומר שיחשב  כלשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוס טרויאני, תולעים, נוזקות, וכד') כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני שלאחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו וכן מנוע המשתמש מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא.
  • החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה למנוע משימוש באתר באמצעות חסימת המשתמש או המשתמש הפוטנציאלי בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;
 • המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר פרטים שגויים במתכוון ו/או בזדון;
 • המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות האתר ו/או בצד שלישי.
 1. מסירת פרטים אישיים
  • המשתמש נדרש למסור פרטים אישיים, בהתאם לשיקולי החברה (להלן: "מידע אישי"). בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר ו/או להמשיך את השימוש באתר יש למסור את הנתונים המבוקשים בשדות החובה.
  • יובהר כי ייתכן שלשימוש אחד באתר תבקש החברה מהמשתמש מידע אישי מסוים ובעת שימוש אחר באתר – יתבקש המשתמש למסור מידע אישי נוסף.
  • המשתמש מתחייב למלא פרטים נכונים, מלאים ומדויקים.
  • אין להשאיר פרטים עבור מי שהינו מתחת לגיל 18 ואין לבצע רישום עבור משתמשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.
  • חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמש באתר עשוי לזהות את המשתמש באופן אישי, וחלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר עם פרטי המשתמש,
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה עשויה לעשות שימוש במידע שנמסר על ידו לצרכיה, לרבות לצורך ניתוחים סטטיסטים ושינוי האתר ושיפורו. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לעיבוד המידע ועריכתו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לתנאי הפרטיות על פי דין. 
  • יובהר כי למרות שעל פי חוק אין חובה על המשתמש למסור לחברה את פרטיו – החברה לא תוכל לאפשר שימוש באתר אם המשתמש לא ימסור פרטים אלו. כלל הפרטים, כמו גם הפעולות שהמשתמש יבצע באתר – יישמרו במאגר המידע של החברה, כפי שיפורט להלן.
 1. מאגר המידע של החברה
  • מאגר המידע של החברה הנו מאגר מידע רשום בהתאם  לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלוונטי אחר.
  • המשתמש נותן הסכמתו כי המידע האישי שמסר ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה רשאית לעשות בו שימוש בהתאם לתקנון זה ו/או לתקנונים אחרים ו/או שינויים שיתבצעו בתקנון זה, כמפורט לעיל.
  • המשתמש מצהיר כי בהעברת המידע הוא מסכים כי החברה פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ וסוכניה ו/או רימונים סוכנות לביטוח בע"מ ו/או רימונים צפון סוכנות לביטוח בע"מ ו/או כל סוכן משנה איתם יש לחברה הסכמי שיתוף פעולה לשיווק מוצרי ביטוח, מוצרים ושירותים פיננסיים ופנסיוניים יכולים לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, לרבות מידע שיווקי, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין את המשתמש ו/או את בני משפחתו, באמצעות  פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר. עוד מובהר כי ההסכמה לתנאי השימוש מהווה הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. בכל מקרה בו יחליט המשתמש כי אינו מעוניין לקבל דיוור כאמור בסעיף זה, יהיה עליו להודיע על כך לחברה באמצעות הדוא"ל peles@rimonimins.co.il .
  • העלאת מידע לאתר ומסירתו לחברה, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות, תמונות וכיוצא באלה, מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהחברה פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ ו/או רימונים סוכנות לביטוח בע"מ ו/או רימונים צפון סוכנות לביטוח בע"מ ו/או כל סוכן משנה איתם יש לחברה הסכמי שיתוף פעולה לשיווק מוצרי ביטוח, מוצרים ושירותים פיננסיים ופנסיוניים ו/או חברות הביטוח יכולים לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר המידע – והכל בכפוף לאמור בתקנון זה ודרישות הגנת הפרטיות. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין הפרת זכויות קניין וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם החברה ו/או מי מטעמה פעלו בזדון ובניגוד לדין.
  • בהתאם לחוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו או ע"י בא כוחו או ע"י אפוטרופוסו במידע אודותיו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוקו. ככל שבעל מאגר המידע סירב למלא בקשה זו –קיימת בחוק חובת הודעה סירוב ומבקש המידע רשאי לפעול על פי הדרכים הקבועות בחוק בכדי לתקוף הודעת סירוב זו.
  • במקרה והמשתמש מתנתק מהשירות ומבקש למחוק מידע – המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות שביצע המשתמש באתר – יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה בהתאם לדין.
  • החברה רשאית להיעזר בחברות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. מידע סטטיסטי זה אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה של החברה.
 1. הפסקת הפעילות, שינויים או ביטול מצד החברה
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר לרבות באמצעות חסימת מס' IP של משתמש, כמפורט בהוראות התקנון, ולרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אירוע של תקלה טכנית או מכל סוג שהוא.
 • ככל שיתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או פעילות שנעשתה בניגוד להוראות התקנון לדעת החברה.
 • אם נפלה טעות בפרטים המתפרסמים באתר.
  • החברה תוכל לשנות את מבנה האתר, מראהו, תכניו וכל עניין אחר הכרוך באתר ותפעולו, מבלי להודיע למשתמשים על כך מראש. שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר שיבושים, אי נוחות וכד'. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים מסוג זה או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצוע שינויים אלו.
 1. העדר אחריות החברה
  • טעות קולמוס בכל פרט באתר לא תחייב את החברה.
  • תמונות, הדמיות וכו' המופיעים באתר – נועדו לשם המחשה בלבד.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • החברה עושה מאמצים תכופים לשמור על פעילות תקינה של האתר, אך החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יהיה ללא הפסקות, קלקולים או תקלות לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
  • החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהיא, לפעילות בלתי חוקית שתעשה ע"י משתמשים באתר בגין גורמים אחרים שאינה בשליטתה המלאה ו/או החלקית.
  • החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר אשר מובילים לאתרים אחרים.
  • החברה אינה מתחייבת כי הקישורים האמורים יובילו לאתרי אינטרנט פעילים. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מובילים קישורים אלו, ואין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלו מהימן, שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.
  • החברה פועלת לשילוב מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר, זאת תוך שימוש באמצעים מקובלים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה.
  • אין חולק כי חדירה למערכות המחשוב של האתר ו/או החברה מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל. עם זאת, יובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות מסוג זה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.
  • המשתמש מתחייב שלא יבצע כל פעולה המיועדת לחדור למחשבי החברה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות האמורות לעיל ו/או לנקוט כל פעולה אחרת בכדי לשבש את תפקודו השוטף של האתר ו/או החברה.
  • יובהר כי החברה אינה חברת ביטוח ו/או פועלת מטעם חברת ביטוח כלשהי.
  • החברה אינה מוסמכת לייצג ו/או להתחייב בשם המשתמש באתר בכל התקשרות בין המשתמש לחברת ביטוח, מכל סוג שהוא. למען הסר ספק, יודגש כי האחריות לפוליסות הביטוח הינה של החברות המבטחות בלבד.
  • החברה אינה אחראית לביצוע הליך התקשרות בין המשתמש לחברות הביטוח, והיא לא תהא אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מההתקשרות בין המשתמש לבין חברת הביטוח שנבחרה ע"י המשתמש.
  • המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית או שיווק, ומכל מקום המידע מוגש ונמסר כפי שהוא (AS IS) בהתאם לנתונים שנמסרו ע"י המשתמש ועל בסיס הנתונים שהתקבלו מחברות הביטוח השונות, זאת ללא כל אחריות ו/או התחייבות, במפורש או מכללא, בקשר עם נכונותו, איכותו, זמינותו, עדכניותו, אמינותו ו/או התאמתו לצרכיו האישיים של המשתמש. יובהר כי החברה לא מבצעת בדיקה עצמאית של אמיתות ו/או עדכניות המידע.
  • ברור כי המידע, כולו או מקצתו, נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. למען הסר ספק, החברה אינה ערבה לכך כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים הינו אמין ומדויק. המשתמש יודע, מאשר ומסכים כי החברה לא בדקה את אמיתות ונכונות המידע של אותם צדדים שלישיים באופן עצמאי.
  • החברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם למשתמש, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מאי יכולת לגשת למערכות, כתוצאה מניתוקים ו/או תקלות טכניות של ספקי האינטרנט ו/או בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר ו/או הפסקת פעילות מכל סוג שהיא.
 1. הרשאה לשימוש במידע
  • החברה עשויה לאסוף מידע על השירותים בהם המשתמש משתמש באתר ועל אופן השימוש בשירותים אלו. החברה תשמור את המידע במאגריה.
  • השימוש במידע שהחברה אוספת נועד, בין היתר, לצורך:
 • שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים בהתאם לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע האמור יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי חסר זיהוי אישי.
 • התאמת תוכן האתר לתחומי התעניינות של המשתמשים.
 • ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים.
 • תפעול תקין של האתר או אתרים אחרים שיוקמו בעתיד ע"י החברה.
 • ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.
 1. מסירת מידע לצדדי ג' ופרסומות של צדדי ג'
 • כל אדם זכאי לדרוש, בכתב, מבעל המאגר מידע המשמש לדיוור ישיר, שהמידע המתייחס אליו ימחק ממאגר המידע.
 • באישור המשתמש את התקנון – החברה רשאית לשתף מידע אישי ו/או פרטי התקשרות ו/או מידע מזוהה אחר, ולהעביר מידע זה לצדדי ג', לרבות במקרים הבאים:
 • יתכן והחברה תאפשר למשתמש לשתף את חבריו ברשתות חברתיות בפעולות שהמשתמש יבצע באתר. על המשתמש לדעת כי ייתכן והרשתות החברתיות עשויות להצליב את המידע עם מידע הקיים ברשותן. לפיכך, כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשתות החברתיות השונות.
 • מטעמים משפטיים, ובכלל זה, צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי; אם הדבר יידרש לצורך ניהול הליך משפטי בין המשתמש לבין צד ג' או לבין החברה; במקרה שהמשתמש יפר או ינסה להפר את תנאי השימוש באתר או כאשר המשתמש יבצע במישרין או בעקיפין פעולות המנוגדות לדין; בכל מקרה שהחברה סבורה כי מסירת המידע נדרשת באופן סביר למנוע נזק למשתמש או לרכושו או לצד שלישי או לחברה; בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה ע"פ דין למסור את הפרטים, וכו'.
  • החברה מתירה ו/או עשויה להתיר לצדדי ג' לנהל עבורה ו/או לסייע בניהול הצגת הפרסומות באתר. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלו עשויות להציב במחשבי המשתמשים אובייקטים שונים כגון COOKIES במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המידע הנאסף אודות המשתמש באמצעות תוכנות אלו אינו מזהה את המשתמש באופן אישי אלא מתאים את הפרסומות לנושאים שעשויים לעניין אותו. השימוש שחברות אלו עושות בתוכנות מסוג זה כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד.
 1. שמירת סודיות המידע
 • החברה נוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. יחד עם זאת לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ועל כן, לא יהיו למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ושיבושים כאמור. המשתמש מוותר על כל תביעה כאמור.
 • החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים בכדי לשמור על סודיות המידע, ככל הניתן. חרף האמור תיתכן פגיעה בסודיות המידע עקב מקרים שאינם בשליטת החברה, הנובעים, בין השאר מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד ג'.
 • המשתמש יודע, מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מסוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לו ו/או למי מטעמו, אם המידע יאבד, ייחשף או שמא יעשה בו שימוש שאינו מורשה.
 1. תנאים נוספים
 • זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומקצועיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, וארגון וסידור המידע באתר – הינם רכושה של החברה בלבד או של צדדי ג' שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. הזכויות חלות בין היתר, על העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בו.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בתרשימים, בתמונות, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או המוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, בכפוף לתנאי אותה הרשאה, ככל שתינתן ע"י החברה.
 • אין להשתמש בנתונים ו/או בתכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט אחר או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, ככל שתינתן ע"י החברה.
 • נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות מסוג crawlers וכו' או להפיץ נתונים מסוג זה ברבים.
 • אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלו שעיצבה החברה, אלא בכפוף להסכמת החברה, בכתב ומראש.
 • ככל שיש באתר סימני מסחר, תמונות ונתונים אשר נמסר לפרסום ע"י חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס לאתר – אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.
 1. שונות
 • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל. בתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה לבינך בקשר לתקנון זה, פרשנותו ואכיפתו.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה.
 • בשאלות או בבעיות הקשורות באתר, לרבות בקשה להסרה מרשימת דיוור, אנא פנה לאתר בכתובת הדואר האלקטרוני: peles@rimonimins.co.il .‏