קרן השתלמות – הר הכסף

כחלק מפירותיה של מהפכת הדיגיטציה שאפיינה את המאה הנוכחית, מתאפשר לרבים יותר מאי פעם בעבר להיחשף לנתונים הפיננסים האבודים שחשיפה אליהם בעבר הצריכה עיסוק בירוקרטי בלתי נלאה. 

כמו כן, לאחרונה מהפכה זו קיבלה משנה תוקף לנוכח שירות מהפכני שמאפשר לציבור העובדים הרחב בישראל לאתר ולשים את ידו על כספים אשר נצברו לטובתו בגין הפרשות פנסיוניות שונות כדוגמת קרנות השתלמות וחסכונות פנסיוניים אחרים. 

 

שירות חדשני מטעם משרד

מנגד, בשל העובדה שמרבית הציבור כלל לא מודע לקיומו של מכשיר זה, וכפועל יוצא מכך לכספים אשר קיימים לזכותו, שירות חדשני מטעם משרד נועד לשים סוף לאובדן ההון שנופל בין הכיסאות, שירות אשר אודותיו נרחיב במאמר הקרוב.

 

מהו הר הכסף?

בהמשך לכך, הר הכסף נהגה לראשונה עוד ב- 2005, כאשר סעיף 24 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 קבע כי על משרד האוצר קיימת הסמכות והחובה לאפשר לציבור אשר אבדו לו חסכונות, קרי נצברו לזכותו חסכונות אשר הוא לא מימש, לגשת אליהם ולהיחשף ולהיוודע אודותם.

 

כלי לבעלי חסכונות אבודים

כמו כן, עברו 7 שנים בטרם משרד האוצר אכן מימש את קביעה זו, בעודו מעמיד ממשק חדשני באתר משרד האוצר בשנת 2012, אשר אפשר לבעלי חסכונות אבודים – הגדרתם של חסכונות שקיימים לאדם ו/או לקרוביו אשר נפטרו, לבצע בדיקה קצרה ועניינית שבסופה יינתן פלט בדמות סוג החסכונות השונים שהוא רשאי לגשת אליהם מתוקף היותו בעלם ו/או יורשם החוקי.

לכן, בשנת 2013 הוקם אתר אינטרנט ייחודי אשר צובע בעבור בעל החסכון את פרטי החשבון והמקום בו הוא ממוקם למען האחרון יוכל לגשת אליו ולממש את זכאותו לו. בנוסף, לנוכח ההצלחה הכבירה שהאתר קיים במשק הישראל, כאשר לא פחות מ- 15 מיליארד שקלים הושבו לבעליהם החוקיים אשר טרם לכן כלל לא ידעו אודות קיומם, הורחב השירות והוא קיים כיום בעבור – חשבונות בנק, קרנות פנסיה, ואפילו שירות חופף העוסק אך ורק בכפלי ביטוחים שונים למען מניעת תשלום מיותר כדרך קבע. 

לעומת זאת, המשמעות הכבירה ביותר של שירות זה מונחת בעניינם של קרנות השתלמות, כמכשיר פנסיוני ייחודי המהווה היום הכלי הכלכלי היחידי שהינו פטור לחלוטין ממס, כפי שמיד נבאר.

 

מהי קרן השתלמות?

זאת ועוד, כי לעניינן של קרנות השתלמות הר הכסף מהווה בשורה גדולה ומשמעותית אשר מצדיקה יותר מכל שאר האפשרויות הקיימות את השימוש בהר הכסף, מפאת אופייה הייחודי של קרן השתלמות, כמכשיר אשר נפתח למען העובד לעתים אף בלית ידיעתו, כמו גם לנוכח היותו פטור ממס לחלוטין.

 

קרן השתלמות – חיסכון הפטור לחלוטין ממיסים

כלומר, בניגוד לקופות גמל, קרנות פנסיה וכספי עיזבון, קרנות השתלמות מאפשרות למחזיק בהן לפדות את הסכום לאחר 6 שנות חיסכון מבלי הצורך להותיר ולו אגורה שחוקה אחת לטובת המדינה, כאשר כל מלוא סכום הקרן מונח בידיו של בעליה.

 

קרנות השתלמות – מכשיר חיסכון הצומח בשיעור גבוה יותר ממקביליו

כמו כן, החשיבות הקרדינלית לשימוש בהר הכסף דווקא בעבור איתור קרנות השתלמות, נובעת מן העובדה כי בשנים האחרונות שוק המניות זינק משמעותית מעלה, בעודו מניב תשואה שגורמת לאפיקי השקעה אחרים כדוגמת נדל"ן וקל וחומר אגרות חוב, להחוויר לנוכח הצמיחה שביצעו בעת האחרונה.

 

הסיבה

הסיבה לכך היא שלרוב קרנות השתלמות מושקעות דווקא בשוק ההון לנוכח הטבת המס הקיימת בהן, כאשר מפאת צמיחתו של הכסף באמצעות הפלא ה- 8 בתבל כפי שטרח להגדירו אלברט איינשטיין – ריבית דריבית, כאשר אדם משקיע את כספו (ו/או כאשר כספו מושקע עבורו) בקרן השתלמות, חלק ארי יותר מן הכסף נזקף לזכותו ובהתאם צומח בשיעורים גבוהים יותר, בשל העובדה שמלוא ההון נשאר בקרבו.

 

משאת נפשם של עובדים רבים בעלי השכלה פיננסית

לפיכך, קרנות השתלמות הפכו למשאת נפשם של עובדים רבים בעלי השכלה פיננסית, כמו גם פריבילגיה אשר ציבור העובדים משווע לו, מכיוון שבניגוד לקרנות פנסיה שקיומן עוגן בחוק בשנת 2008 כזכות שקיימת לכל עובד בכל משלח יד, פתיחת קרנות השתלמות נתונה להחלטתו של המעסיק אשר רשאי להקימן בעבור עובדיו, כאשר לעתים מדובר בהטבה אשר מעוגנת בחוזה ההעסקה ולפיכך עובדים רבים כלל אינם מודעים לפתיחתה – וכיצד יכולים הם להתחקות אודותיה. 

 

כיצד ניתן לפדות קרן השתלמות?

בנוסף לכך, כפי שצוין טרם לכן, על אף היותה של קרן השתלמות מכשיר חיסכון אשר פטור לחלוטין ממס במידה ונפדה בעת אשר נקבעה על ידי המחוקק, קיימת לבעליה הזכות והיכולת לפדותה למעשה בכל עת. 

 

משיכת קרן השתלמות בטרם עת – גוררת תשלום מס בהתאם

מנגד, משיכת ההון שמופקד בקרן ההשתלמות בטרם חלפו 6 שנים מלאות מהרגע שזו נפתחה, יאלץ בעל הקרן להיפרד מחלק נכבד מההון הצבור בה לנוכח רצונה של המדינה לעגן תמריץ שלילי בעבור בעלי קרן שלא יחסכו לטווח הבינוני – ארוך, כחלק מרצונה של המדינה לחזק את מידת אי תלותם של האזרחים, היות ונטל הטיפול באזרחים מתקשים כלכלית נוחת לבסוף על כתפיה של המדינה ובאי כוחה, כדוגמת הביטוח הלאומי.

 

לכן, משיכת ההון בטרם חלפו 6 שנים תגרור תשלום מס בגובה 50% מצד בעל הקרן, כאשר אילו מדובר בפירעונה לאחר 3 שנים כאשר בעל הקרן כבר פרש לגמלאות, או לחליפין כאשר עברו 3 שנים ומטרת פירעונה היא יציאה להשתלמות, כמו גם כאמור משחלפו 6 שנים מפתיחתה הראשונית, פטור בעל הקרן לחלוטין מתשלום מס, קרי 0% מיסים לטובת המדינה.

 

משיכת כספים ממכשירים פנסיוניים

כמו כן, כחלק מבדיקה באמצעות הר הכסף, יכול החוסך להיחשף לסך המס שעליו לשלם בעת רצונות לקיים משיכת כספים מאותם מכשירים פנסיוניים, בין אם מדובר במכשירים אשר קל לבצע את ההיוון עבורם, ובין אם בקרנות השתלמות אשר נוצרו מבעוד מועד כאשר הרגולציה ותנאי הקרן היו שונים בתכלית מאשר הינם כיום. 

 

כיצד משתמשים בהר הכסף?

לכן, כעת משהבהרנו את הצורך הדרמטי באיתור כספים אשר קיימים לעובדים כדת וכדין ושאינם מודעים להם, יש לתת את הדעת אודות האופן בו זכות זו מתממשת הלכה למעשה, כאשר על מנת להקל על ההליך עצמו ולאפשר לציבור רחב ככל הניתן לבצעו ביעילות ובפשטות, ההליך נעשה בצורה זריזה מהירה ויעילה, אשר מונעת מהציבור הרחב את מסכת ייסורי הבירוקרטיה אשר לעתים רבות כרוכות בתקשורת אל מול גורמים ממשלתיים.

כלומר, באמצעות הזנת פרטי זיהוי אלמנטריים, אשר ניתן לבצע באתרו הרשמי של משרד האוצר שמנהל ומתחזק את השירות, ייחשף בעל ההון לכל החסכונות והכספים אשר משויכים לשמו ו/או שמוגדרים כשלו בשל היותו יורשם החוקיים.

 

המשך ההליך – ממשרד האוצר אל הגוף הפיננסי שמנהל את קרן ההשתלמות

לאחר מילוי הפרטים ובהינתן הון שכזה, יינתן לבעל קרן ההשתלמות אפיון אודות שיוכה של הקרן בגורם הפיננסי אשר חסך אותה עד כה, כלומר – מי מנהל את קרן ההשתלמות הזו, מספר הקרן עצמה, והסכום הקיים בה. 

כתוצאה מכך, עתה משנחשף בעל ההון אודות קיומם של כספים אשר שייכים לו ולא היה מודע להם טרם לכן, לאחר בדיקה אשר אורכת מספר שניות בודדות, על בעל הקרן לבצע פנייה עצמאית אל אותו גוף פיננסי על מנת לשנע ו/או למשוך (אילו הוא חפץ בכך) את אותם כספים לטובת כתובתם החדשה.

 

ריבוי גופים פיננסיים בישראל ודמי הניהול הנלווים להם

כמו כן, משרד האוצר מציין כי ישנם לא פחות מ- 97 גופים פיננסיים אשר פועלים במדינת ישראל ומנהלים את כספי הציבור הרחב, כעובדה המצביעה על ההיתכנות הרבה שקיימת לקיומם של כספים שכאלו בעבור כל אזרח באשר הוא, כעדות נוספת לצורך הרב שקיים בשירות זה. 

יתרה מכך, באמצעות בדיקה אישית בהר הכסף יכול האדם אשר הזין את נתוניו להיחשף גם לסכום שקיים לו כעת בעבור פרישתו המתוכננת, קרי מה גודלה של קצבת הפנסיה שהוא עתיד למשוך ולהתקיים בזכותה בעת יציאה לגמלאות, גם אם זו עוד רחוקה ממנו כעת. 

 

הר הכסף – מכשיר לבדיקת דמי ניהול גבוהים שלא לצורך

זאת ועוד, כי יתרון נוסף הקיים לשימוש בהר הכסף הוא יכולתו של האחרון לחשוף ולציין בפני בעל ההון כי נגבים ממנו דמי ניהול גבוהים ושאינם תחרותיים בהתאם לנכון כיום בשוק, כאשר למרבה הצער גופים רבים בוחרים לנצל דווקא את בעלי הקרנות הלא פעילות, בעודם מעלים את דמי הניהול דווקא בעבור קרנות שאינן מנוהלות, מכיוון שלא קיים מן הצד השני גורם המודע לכך ושיכול בהתאם לדרוש את העברתן לגוף אחר, אשר יציע בעבור בעל ההון מחיר הולם יותר.

 

קרנות שלא נמצאות תחת מעקב

רוצה לומר, בשל העובדה שאותן קרנות לא נמצאות תחת מעקב מצד בעליהן החוקיים, גופים פיננסיים יכולים למעשה להעלות את דמי הניהול שלהם בתום התקופה שסוכם אודותיה בעת הקרן יוסדה, כאשר באמצעות בחינה זריזה בהר הכסף יכול בעל הקרן להיוודע לכך ולפעול בהתאם, שלאור מאפייניה הייחודיים של קרן השתלמות כמכשיר הצומח לרוב בשיעור גדול יותר ממקביליו, כמו גם כי לעתים מדובר בכספים אשר דוגרים לעתים גם עשרות שנים בעוד הקרנות תופחות עוד ועוד, מדובר לעתים באלפי שקלים רבים אשר חומקים מידי בעליהן החוקיים. 

 

היעזרות בחברה חיצונית למען ביצוע המעבר

זאת ועוד, כי אילו אינכם פנויים ו/או מעוניינים לקיים את ההתעסקות הזו בעצמכם, קיימת האפשרות להיעזר בשירותיה של חברה חיצונית אשר מתמחה בשינוע ואיתור הכספים האבודים הללו, כמו גם העברתם אל מחוז חפצכם, אשר יכול להיות הן חשבון הבנק האישי שלכם והן גוף פיננסי מקביל אשר ינהל את הקרן בתעריף טוב יותר ואשר מניב ביצועים טובים יותר מהמקום בו הקרן הייתה קיימת טרם לכן.

 

לסיכום – איתור קרנות השתלמות בהר הכסף כאפשרות אשר על כל אדם לממש

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, טוב עשה המחוקק שאפשר לציבור הרחב להיחשף ולגשת אל כספיו האבודים אשר חסך למען עצמו ביגיעה אישית, בין אם שלו ובין אם של קרוביו הנפטרו בטרם עת, כאשר כעת מלאכת החיפוש הפכה לקלה ונגישה יותר מאי פעם.

כמו כן, הדבר נכון במיוחד בעבור קרנות השתלמות, אשר לאור מאפייניהן הייחודיים מאפשרות למחזיק בהן להשיג את המירב מכספו, כמו גם לקיים צמיחה בשיעורים שלא קיים להם אח ורע בשוק הפיננסי, מפאת היותם המכשיר הפיננסי הבלעדי בישראל שהינו פטור לחלוטין מתשלום מס. 

בנוסף לכך, קיימות אלטרנטיבות בעבור מי שאינו מעוניין לקיים את ההתקשרות הזו, בין אם אל מול משרד האוצר ובין אם אל מול הגופים הפיננסיים אשר בפועל מנהלים את הכספים הללו, כמו גם השינוע הנלווה להם, בדמות היעזרות חיצונית בשירותי חברה חיצונית אשר בקיאה ומומחית במציאת הבית החדש האולטימטיבי עבור כספי החיסכון שלכם.

 

אחרית דבר

לפיכך, השימוש בשירות הייחודי אשר מעמיד משרד האוצר לטובת הציבור הרחב היא בבת עינו של כל אזרח עובד בישראל, כאשר לנוכח בדיקה קצרה ויעילה יכול אדם שכלל לא היה מודע לכך, לגלות כי קיים לזכותו אוצר והון משמעותי, כאשר כל שהוא צריך לעשות למען השגתו הוא פשוט לבקש את הגישה לו.

מידע הכלול אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם. 

מידע נוסף על הר הכסף

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן